Çfarë është FoRuM?

Me 20 qershor 2017, falë ndërmjetësimit të VIS Albania dhe mbështetjes së Zyrës së TACSO në Shqipëri, u krijua Forumi i Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC ve) në Malësi të Madhe, i katërti në nivel kombëtar dhe i pari i fokusuar veçanërisht nëzonat rurale dhe me pjesëmarrës të përfshirë në sektorin bujqësordhe agro-turistik.

Nevoja për të forcuar rolin e Forumit të OSHC-ve dhe për tëpërmirësuar kapacitetet e anëtarëve të tij dhe të organizatave tëtjera të interesuara në mbështetje publike dhe promovimpraktikash të mira në zhvillimin rural. Kjo synon për t’i ofruarkomunitetit mjete më të forta komunikimi dhe vizibiliteti përpërmirësimin dhe angazhimin e tyre për qeverisjen e territorit tëorientuar nga qytetarët. Gjithashtu i bën OSHC-të të veprojnë sinxitës dhe faktor të ndryshimit drejt anëtarësimit në BE.

Forumi përfshin deri tani nëntë OSHC që veprojnë në Malësi tëMadhe, dy prej të cilave bashkë-zbatuese në këtë projekt: “ReçiProdhimtar”dhe “Përdoruesit e Gjeoparkut dhe të Përmirësimin të Pyjeve Kelmend”

Çfarë synon të arrijë projekti?

Projekti synon të kontribuojë në një pjesëmarrje më aktive të qytetarëve në procesin e integrimit në BE, duke forcuar rolin dheangazhimin e OSHC-ve si nxitës të zhvillimit të qëndrueshëm dhesi mjet për t’i dhënë zë nevojave dhe prioriteteve të komunitetit vendor.

Çfarë do të bëjmë së bashku?

  1. Përmirësimi i aftësive menaxhuese të OSHC-ve vendore
  2. Zgjerimi i Forumit të OSHC-ve në Malësi të Madhe dheForcimi i rrjetëzimit të tij territorial
  3. Forcimi i rolit të Forumit të OSHC-ve në Malësi të Madhe si njënxitës i shtrirjes dhe rrjetëzimit territorial.
  4. Forcimi i aftësive të komuniteteve vendore në mbështetje publike dhe lobim.

Grupi i synuar: OSHC-të vendore, sipërmarrjet e vogla vendore, operatorët turistikë, të rinjtë dhe Forumi
i OSHC-ve në Malësi të Madhe

“Përmirësimi dhe rrjetëzimi i të gjitha atyre organizatave më të vogla, të cilat zakonisht janë shumë të vetëdijshme për realitetin e zonës, por kanë më pak forcë për sa i përket mbështetjes publike dhe lobimit”

© Copyright 20119. All Rights Reserved. Powered By Manifesto AL